پروژۀ اندرزگو

تصاویر کناری مربوط به کارگاه پروژۀ اندرزگو می باشد که متخصصین سروسازه در حال اسکلت بندی پروژه می باشند.

  • مشتری: شخصی

  • برچسب ها و دسته بندی:
    پروژه, مسکونی